بنام خدا
به تقلید کردن صداهایی که در طبیعت وجود دارد یا توسط موجودات زنده غیر از انسان پدید می آید، نام آوا گفته می شود.
مانند شُر شُر آب ، وِز وِز زنبور
در زبان ترکی برای ساختن نام آوا از ساخت -لتی / - ولتو و برای ساختن مصدر آن از ساخت -یلداماق - یلده مک استفاده مشود.
شاققیلتی / شیققیلتی ، شاریلتی / شوروُلتوُ (صدای آب) ، تاققیلتی / تیققیلتی
شاققیلداماق / شیققیلداماق ، ویزیلداماق (وز-وز کردن) ، زوققولداماق (تند زدن نبض و...)
جینگیلده مک / جیگگیلده مک (جیک - جیک کردن ، داد زدن)