1
)
تپه ی حاجی فیروز (مربوط به هزاره ششم پیش از میلاد)2)
تپه ی دالما (در روستای دالما ، هزاره ی پنجم و چهارم پیش از میلاد)

3) تپه ی اهرنجان

4) گوی تپه (شش کیلومتری شهر ارومیه ، هزاره ی چهارم پیش از میلاد ، یافتن نقش داستان گیلگامیش)

5) تپه ی هفتوان (در دشت سلماس هزاره سوم پیش از میلاد)


6) تپه حسنلو