آذربایجان دیلینده ایشله نن سَسلی لَر (صائتلَر)

نظرات 0آذربایجان دیلینده دوققوز (9) صائت (سَسلی) وار دیر.

1) اینجه صائتلر (front vowels) " واکه های پیشزبانی/ پیشین"(دیل اؤنو صائتلری) :ا-ئ -اؤ - او- ای" (ə-e-ö-ü-i)

2) قالین صائتلر  (back vowels) " واکه های پسزبانی / پسین"(دیل آرخاسی صائتلری):  آ - او - اوُ- ای (a-o-u-ı)