گاو نر زرين

نظرات 0

ترك هاي باستان ، باور داشتند كه كره ي زمين  بر روي يك گاونر زرين ( قيزيل اؤكوز) قرار گرفته است.

هرگاه اين گاو نر تكان مي خورد، زلزله اتفاق مي افتد.
  گاو نر زرين سومري