تركمن ها بازماندگان سومري ها

نظرات 0

تصوير يك شاهزاده خانم سومري

يك زن سومري (سومئرلي قادين) در حال نيايش


تصوير يك دختر خانم تركمن (آلتائيك)

دختران ترکمنسانی


لباس زنان ترکمنی


دختران ترکمنسانیزن ترکمنستانی


دختر ترکمنستانی در بازار

تاج دحتران تركمن


آسما ( توركمنستان ، يوْموت قبيله سي)