سكه هاي كهن تركي

نظرات 0

سكه گؤك تورك (تركان آسماني)


(576-600 ميلادي)


سكه هاي اويغور

سكه بوْقوُق خان
چهره بازسازي شده آق هون ها و گؤك تورك هاپرچم آغ هون ( هپتاليان ، هياطله)سكه شاه هپتالي (آغ هون) قزن پنجم ميلادي
سكه هپتالي (آغ هون) در موزه لندن ، كشف شده در پاكستانسكه هاي هپتالي ( آغ هون)
يوئه چي سكه سي (مته خان بو ائله قارشي ووروشدو)


كوشاني ( كشاني)