آلات جنگي هون ها

نظرات 0

هون ها ، پدران مردم مجاستان ( هونگری) هستند.

تبر جنگي متعلق به هون هاكمان هاي جنگي هون هايك فرمانده هون در حال نوشيدن ... از كاسه سر دشمن
آتيلا ، آتلينقشه ي يورش هون هاپرچم آتيلاكمان هون را با كمان تيرانداز پارتي ( اشكاني ) مقايسه كنيد.


خط رونیک هون (هونگری) ( بسیار شبیه خط اورخون -یئنی سئی)یک تیرانداز قبچاق ( کومان)