اشيا و تصاوير بدست آمده از كورقان 1500 ساله گؤك تورك

نظرات 0


تصوير نقاشي شده درون كوُرقانپرچم گؤك تورك

نقاشي شده درون كورقانمجسمه گارگزارن و كارمندان خاقان (درون كورقان يافت شده)

مجسمه يافت شده درون كورقان ( به تيپ و شمايل اسب تركي دقت كنيد)