مغولستان و مغول ها

نظرات 2

سرزمين مغولستان ، مهد امپراتوري بزرگ گؤك تورك بوده است. امپراتوران گؤك خود و

همسرانشان را فرزندان آسمان (تنگري تك تنگري بوْلموُش: تانري كيمي گؤكده

دوْغمولموش) مي دانستند.


نقشه دولت گؤك ترك ( تركان شرقي و تركان غربي) 


نقشه ي آسيا در قرن دوازدهم ميلادي
زره مغولان و تاتارهااين كمان بسيار شبيه كمان هونهاست.


كلاهخود مغول و تاتار


نقاب صورت جنگي


زره اسب


گرگ مغولستان


اسب هاي مغول (شمايل اين اسب ها بسيار شبيه تنديس و مجسمه ي اسباني است كه از كورقان هاي گؤك تورك بدست آمده است)