آذربایجان کندلری ؛ اولو کندی

نظرات 0

اولو کندی ( اردیبهشت 1394- 2015 م.)

عکس ها از : م . جعفر پورمزار شاعر بزرگ اولو کندی  « اولولو کریم»


قوچ سنگی در گورستان اولو کندی


اوُلو کندی (روستای اولو کندی ؛ آذر 93)

عکس از : ن. آقا یاری