آذربایجان کندلری ؛ گومانا کندی (کمانج)

نظرات 0


عکس ها از : م. مولی و ا. مولی (آذر 93)

بقایای کاروانسرای دوره صفوی ( شاه عباس کروان سراسی)