اذربایجان کندلری ؛ اسپیران کندی

نظرات 1


عکس ها از : س . ع. حسینی

آستانه مقدس امامزاده میر موسی در روستای یئنگی اسپیران ( سفیدان جدید)