داش قاشلار

نظرات 0

بو ده یَرلی داشلار اوزوک قاشی و .... اولارق ایشله نیر.


فیروزه  ( منبع: جفرافیا از نو)


فیروزه (منبع: جغرافیا از نو)


عقیق ( منبع: جغرافیا از نو)