زبان اتروسکی

نظرات 0ویژگی های  خانواده زبان ترکی :

التصاقی بودن

عدم جنسیت ( نبودن مذکر ، مؤنث ، خنثی)

هماهنگی واکه ای

در زبان ائتروسکی نیز چنین است.

 

  -  قیز  xiś /  cis   -  young girl

 -  کیشی cś, ceśe -  man

 -  بودون  mutin -  people

 -  اپپک  ipe -   bread

 - سو sul -  water

-  یئر zer -  land