دانلود كتاب سومئر ديلي (پيغمبرلر ديلي)

نظرات 4از اينجا مي توانيد كتاب " سومر ديلي" (زبان سومري) را دانلود كنيد.