جشن نوروز

نظرات 2


نوروز برای نخستین بار در زمان جمشید شاه پیشدادی در آذربایجان (ایران) جشن گرفته شد. سومری ها که از ناحیه شمالغرب ایران به نواحی جنوبی تر ایران و نیز بین النهرین (میانرودان) کوچ کردند این جشن را در نواحی مختلف رواج دادند.
با ورود سومری ها به ناحیه گرم میان رودان که با آب و هوای ایران تفاوت داشت، تنها دو فصل (بجای چهار فصل قابل مشاهده در شمالغرب ایران) وجود داشت. فصل کاشت و فصل برداشت و خشک. در آغاز فصل کاشت و همچنین پایان برداشت محصول جشنهایی برپا می شد که مهمترین جشن " اکیتو "(جشن نوروز) می باشد.

واژه نامه سومری دانشگاه پنسیلوانیا:
akiti [FESTIVAL] wr. a2-ki-ti; a2-ki-te; a2-ki-tum "a festival at new year; month name" Akk. akītu