غزنين ،فردوسي و سلطان محمود غزنوي

نظرات 0

دانلود و دريافت مقاله غرنين ، فردوسي و سلطان محمود


سلطان محمود غزنوي فرزند سبگتگين ( تولد:2 نوامبر971- فوت: 30 آوريل 1031م.)

تنديس سلطان محمود غزنوي در موزه ي در اسلام آباد پاكستان


پرچم غزنويان 975- 1180م.


پرچم غزنويان

دربار سلطان محمود غزنوي
آرامگاه سلطان محمود غزنوي درسال1840 ميلادي


سكه هاي سلطان محمود غزنوي


سكه ي سلطان محمود غزنوي ، ضربخانه لاهور ، وزن2/84 گرم ، سال 418 ه.ق (1027-28 م.)

  • نماي بيروني آرامگاه سلطان محمود غزنوي


عمارتگاه سلطان محمود غزنوي بنام عمارت فروزي كه بعد از بخاك سپردن او در آنجا به روضه تغيير نام داد.


سقف آرامگاه سلطان محمود غزنوي