يك اصطلاح جغرافيايي

نظرات 0

اَرّان يا " آران"

آذربايجان ابتدا جز حكومت مانناها بود و بعدها تحت سيطره ماد درآمد (البته براساس گل نوشته هاي سومري كه به اكدي ترجمه شد- سومريان از سرزمين مادري و سكونتگاه اصلي خود با نام " مادا " ياد كرده اند). اين سرزمين كهن سال شامل آنسو و اين سوي ارزس و بسيار وسيع بوده است.
آران يك اصطلاح تركي است كه به مناطق گرمسيز و آفتابگير اطلاق مي شود در ميان همه ي آذربايجاني ها ، اين اصطلاح شناخته شده است. چون كناره هاي ارس نيز جز مناطق قشلاق عشاير آذربايجان بوده است به كناره هاي ازس " آران گفته مي شود و جر گرمسير بودن و بيان شرايط آب و هوايي يك منطقه معني خاصي ندارد

.

آران بيزده ، داغ  بيزده

كئف بيزده ، داماغ بيزده

اَكيريك   ،   بئجَريريك

سوُ بيزده ، توْرپاق بيزده


با ساكن شدن عرب هاي مسلمان كه از منطقه كوفه به آذربايجان گسيل مي شدند و دشواري تلفظ واژه ي آران اين واژه تحريف و به شكل " ارّان " تلفظ شد (همچنانكه واژه ي ازس در زبان يوناني و ارمني به شكل " آراكس " درآمده است). منطقه آذربايجان در زبان عربي بشكل " آذربيجان " آمده است و اطلاق كلمه "اران" بر بخشي از آن ، نشانه ي ناآشنايي گوينده با  واژگان تركي است.