سس بیلگی سی درسلری (آواشناسی ، واجشناسی و فرآیندهای آوایی در زبان ترکی آذربایجان

نظرات 1