واژه های ترکی در ارمنی

نظرات 0


لینک دوم دانلود واژه های ترکی در ارمنی


تصویر اولین نسخه از کتاب شعر «حیدر بابا» که در سال 1332 چاپ شده