اصطلاحات نجوم و ستاره شناسی در زبان ترکی

نظرات 0

ایرقی تاق : ستاره جبار

آق  آیقیر : ستاره الشُعرا ، شعرای یمانی (سیروس)

ایکی  بوز آت : کچیک آیی بُرج ینده " ایکی قارداش " اولدوزو

اۆلکر : اولکر اولدوزو

چولپان : چوبان اولدوزو ، زهره (الدراک للسان الترک ؛ سنگلاخ)

باغیرساقان : ستاره دُبران

آرا آیی : ماه شوال (فرهنگ سنگلاخ)

آراییجی یولدوزلر : ستاره فرقدان ، دو برادر (فرهنگ سنگلاخ)

ارسلان : برج شیر (فرهنگ سنگلاخ)

آجون / آژون / اوچون : جهان

اۆچ یولدوز: ستاره میزان (فرهنگ سنگلاخ)

اورکار (اۆلکر) : ستاره پروین (فرهنگ سنگلاخ)

اوغلاق : برج جدی (فرهنگ سنگلاخ)

اویاقماق (تولونماق): غروب کردن کواکب (فرهنگ سنگلاخ)

اؤی (اؤد) : برج ثور

ایکی پیکر: جوزا ، دو مسگر (فرهنگ سنگلاخ)

باشی اؤلکو: برج میزان (فرهنگ سنگلاخ)

توش: نیمروز و وقت ظهر (فرهنگ سنگلاخ)

توغماق : طالع شدن (فرهنگ سنگلاخ)

توقوز اتابک : نُه فلک (سنگلاخ)

تیمور قازوق : ستاره جُدی (فرهنگ سنگلاخ)

چاق / چاغ : وقت و زمان ( گئجه چاغی : شب هنگام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

چولپان : کروان قیران (شعری)

سَقیت: ستاره بهرام

سامان اوغریسی : کهکشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

قارا قوش : سیاره مشتری ، ستاره میزان (دیوان لغات الترک)

أره ن تۆز: مشتری ، میزان